loadingimg

Wczytuję dane...

Producenci

Wyświetl produkty wybranego producenta:
Regulamin

REGULAMIN

Regulamin ten określa zasady zawierania na odległość umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego Instalator-online.pl oraz określa zasady, prawa i obowiązki sklepu Instalator-online.eu oraz Klienta.
Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.Właścicielem domeny i Sklepu Internetowego Instalator-online.eu jest firma:


 

BEREZ Wiesław Treszczotko

NIP: 5431707480
REGON: 200113092
Pesel:76050914352

zam.ul. Piastowska 15 lok.58
15-207 Białystok - siedziba firmy
§1. Strony transakcji

1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym Instalator-online.eu zwaną dalej Nabywcą, jest osoba fizyczna lub firma.
2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego Instalator-online.eu jest własciciel sklepu - firma BEREZ Wiesław Treszczotko z siedzibą w Białymstoku.

§2. Oferta sklepu
1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Instalator-online.eu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN).
3. Ceny towarów widoczne dla Klientów są cenami brutto i zawierają podatek VAT 23%
4. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie Internetowym Instalator-online.eu wystawiane są paragony lub faktury VAT.
5. Obrazy, rysunki, zdjęcia mają charakter ogólny - mimo wszelkich starań i ciągłej aktualizacji mogą one w odbiegać od oryginału.
6. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§3. Zamawianie towarów
1. Zamówienia w Sklepie Internetowym Instalator-online.eu można składać w następujący sposób:
  - za pomocą strony internetowej i koszyka zakupowego Sklepu Internetowego Instalator-online.eu - 24 godziny na dobę
  - wysłanie wiadomości e-mail zawierającej dane dotyczące zamawianego towaru oraz dane odbiorcy i ewentualne dane do wystawienia Rachunku na adres : instalator-online.eu
  - telefonicznie pod numerem  tel: 533 343 006
2. Po dokonaniu zamówienia poprzez koszyk zakupowy naszego sklepu internetowego automatycznie zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zamówienia w naszym sklepie internetowym.
3. Po naciśnięciu linku potwierdzającego zamówienie zostaje potwierdzone.
4. Następnym etapem jest weryfikacja zamówienia po jej zakończeniu zamówienie osiąga status "w trakcie realizacji"§4. Realizacja zamówień
1. Zamówienie przyjmujemy 24h na dobę, wysyłki towaru dokonujemy od poniedziałku do piątku.
2. Towar który znajduje sie w magazynie zobowiązujemy się wysłać w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia zamówienia i opłacenia. W przypadku dni świątecznych oraz wolnych od pracy termin realizacji ulega odpowiedniemu wydłużeniu.

2. Z chwilą zmiany statusu zamówienia na "w trakcie realizacji" dochodzi do zawarcia umowy sprzedazy towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym Instalator-online.eu
3. Na zakupiony towar oraz wysyłkę Nabywcy zostanie wystawiona faktura VAT.
4. W  przypadku chwilowego braku towaru w magazynie Zamawiający  jest informowany o tym fakcie i w tym przypadku  podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa  realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia).
5. Ceny produktu są podane informacyjnie - do momentu osiągnięcia statusu "w trakcie realizacji" sprzedawca ma prawo zweryfikować cenę sprzedaży podać powód zamawiającemu do sprzedającego należy decyzja czy akceptuję zmianę czy zamówienie zostanie anulowane.


§5. Formy płatności
1. Gotówką przy odbiorze towaru w momencie dowozu (dotyczy dostawy na terenie białegostoku i okolic).
2. Przelewem przed dostawą towaru, wówczas wysyłka towaru nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
3. Za pobraniem - dla stałych klientów.


§6. Transport i dostawa towarów
1. Zamówione towary dostarczamy:
  - Transportem własnym na terenie Białegostoku i okolic
  - Kurierem

2. Kupujący ponosi koszty dostawy według cennika dostaw.
3. Sklep Instalator-online.eu prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową nie ma możliwości osobistego odbioru towaru.

§7. Reklamacje i gwarancje
1. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera lub pracownika dostarczającego towar, dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić Protokół Szkody oraz jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą.
2. Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję Producenta lub Importera. W przypadku kiedy wraz z towarem dostarczona jest karta gwarancyjna Producenta lub Importera, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe podane w dostarczonej karcie i tam należy kierować zapytania o naprawę gwarancyjną.
3. Jeżeli towar zakupiony w naszym sklepie nie posiada karty gwarancyjnej Producenta lub Importera, należy reklamowany towar dostarczyć Sprzedawcy w stanie kompletnym (towar powinien zawierać wszystkie oryginalne części zakupu). Do przesyłki zawierającej  reklamowany towar należy dołączyć dokument zakupu.
4. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji Kupującego, Sprzedawca rozstrzygnie reklamację i udzieli Kupującemu odpowiedzi o uwzględnieniu lub  nieuwzględnieniu jego reklamacji. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu zaproponowany tryb postępowania jej realizacji. W przypadku odmowy uznania reklamacji Kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Klient może zostać obciążony kosztami testowania towaru. Towar zostanie Klientowi odesłany na jego koszt, zaś w przypadku  odmowy jego przyjęcia przez Klienta będzie przez Sprzedawcę przechowywany nie dłużej  niż 30 dni po czym zostanie komisyjnie zniszczony.
6. Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został  uszkodzony mechanicznie wskutek nieprawidłowego używania.

§8. Odstąpienie od umowy
1. Klient (Konsument) ma prawo zrezygnować z zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki.
2. W przypadku zwrotu, koszty związane z dostarczeniem towaru do siedziby firmy BEREZ Wiesław Treszczotko  pokrywa osoba dokonująca zwrotu -  Klient.
3. Zwrot towaru zostanie przez Sprzedawcę przyjęty tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, jest kompletny, nie nosi śladów użycia. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć dokument zakupu i odesłać na podany na wstępie adres Sklepu Internetowego Instalator-online.eu na swój koszt.
4. Zwrot należności za towar zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru do Sprzedawcy.

§9. Ochrona danych osobowych
1. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep Instalator-online.eu oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 )

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BEREZ Wiesław Treszczotko ul. Piastowska 15/58, 15-207 Białystok
2) W podmiocie nie ma wyznaczonej osoba nadzorującej przestrzeganie zasad ochrony danych. Zawsze możesz się jednak skontaktować się z nami w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych i realizacji Pani/Pana praw za pośrednictwem e-mail: sklep@instalator-online.eu, telefonu 533 343 006 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu zlecenia i realizacji zamówienia w sklepie internetowym - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą operatorzy pocztowi, przewoźnicy, kurierzy, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), kancelarie prawne.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej  przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), tj. przez okres  5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku od ostatniego zakupu.
6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora– przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że dane przetwarzamy niezgodnie z prawem i w tym zakresie może Pani/Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową przyjęcia i realizacji zamówienia.


§10. Postanowienia końcowe
1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin
2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania w witrynie Sklepu Internetowego Instalator-online.euZapraszamy do kontaktu:

     BEREZ Wiesław Treszczotko
ul. Piastowska 15 lok.58
15-207 Białystok - siedziba firmy
Konto Bankowe ING Bank:
11 1050 1823 1000 0092 1066 0008

tel: 533 343 006
sklep@instalator-online.eu
NIP: 5431707480
REGON: 200113092
Pesel:76050914352Zadaj pytanie on-line